آغاز عملیات ساخت سقف و شناژ بندی بازارچه ماه لند
آغاز عملیات ساخت سقف و شناژ بندی بازارچه ماه لند
آغاز عملیات ساخت هوم آفیس ها و نصب تجهیزات حفاری
آغاز عملیات ساخت هوم آفیس ها و نصب تجهیزات حفاری
آغاز عملیات ساخت هوم آفیس ها و نصب تجهیزات حفاری
آغاز عملیات ساخت هوم آفیس ها و نصب تجهیزات حفاری
آغاز عملیات ساخت هوم آفیس ها و نصب تجهیزات حفاری
آغاز عملیات ساخت هوم آفیس ها و نصب تجهیزات حفاری
آغاز عملیات ساخت هوم آفیس ها و نصب تجهیزات حفاری
آغاز عملیات ساخت هوم آفیس ها و نصب تجهیزات حفاری
تصاویر هوایی قسمت بازارچه
تصاویر هوایی قسمت بازارچه
تصاویر هوایی قسمت بازارچه
تصاویر هوایی قسمت بازارچه
تصاویر هوایی قسمت بازارچه
تصاویر هوایی قسمت بازارچه
تصاویر هوایی قسمت بازارچه
تصاویر هوایی قسمت بازارچه
تصاویر هوایی قسمت بازارچه
تصاویر هوایی قسمت بازارچه
تصاویر هوایی قسمت بازارچه
تصاویر هوایی قسمت بازارچه
پیاده رو سازی جلوی پروژه
پیاده رو سازی جلوی پروژه
پیاده رو سازی جلوی پروژه
پیاده رو سازی جلوی پروژه
آرماتور بندی فونداسیون
آرماتور بندی فونداسیون
آرماتور بندی فونداسیون
آرماتور بندی فونداسیون
آرماتور بندی فونداسیون
آرماتور بندی فونداسیون
آرماتور بندی فونداسیون
آرماتور بندی فونداسیون
آرماتور بندی فونداسیون
آرماتور بندی فونداسیون
آرماتور بندی فونداسیون
آرماتور بندی فونداسیون
زیر سازی و کرسی چینی فونداسیون
زیر سازی و کرسی چینی فونداسیون
زیر سازی و کرسی چینی فونداسیون
زیر سازی و کرسی چینی فونداسیون
زیر سازی و کرسی چینی فونداسیون
زیر سازی و کرسی چینی فونداسیون
زیر سازی و کرسی چینی فونداسیون
زیر سازی و کرسی چینی فونداسیون
زیر سازی و کرسی چینی فونداسیون
زیر سازی و کرسی چینی فونداسیون
زیر سازی و کرسی چینی فونداسیون
زیر سازی و کرسی چینی فونداسیون
زیر سازی و کرسی چینی فونداسیون
زیر سازی و کرسی چینی فونداسیون
نقشه برداری توسط اداره ثبت ماهشهر
نقشه برداری توسط اداره ثبت ماهشهر
نقشه برداری توسط اداره ثبت ماهشهر
نقشه برداری توسط اداره ثبت ماهشهر
نقشه برداری توسط اداره ثبت ماهشهر
نقشه برداری توسط اداره ثبت ماهشهر
نقشه برداری توسط اداره ثبت ماهشهر
نقشه برداری توسط اداره ثبت ماهشهر